Para a utilización de determinados servizos ofrecidos por Cualificación Emprego Urbana Santiago Norte, a través deste portal requírese aos usuarios que nos faciliten datos de carácter persoal, como nome, apelidos, dirección, correo-e, nº de teléfono, etc...

A estes efectos informámolo de que os seus datos son incluídos nun arquivo de que é titular Cualificación Emprego Urbana Santiago Norte

Cualificación Emprego Urbana Santiago Norte, como responsable dos arquivos con datos de carácter persoal, cumpre escrupulosamente con todos os requisitos esixidos pola Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Caracter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, para o cal adoptou as medidas técnicas esixidas no Real Decreto 994/1999.

Así mesmo, informámolo de que o tratamento dos seus datos responde única e exclusivamente á finalidade para que foron solicitados. En ningún caso serán cedidos a terceiros, a menos que solicitemos expresamente o seu consentimento, indicándolle as entidades a que serán cedidos.